Kursusbeskrivelse

Fordøjelseskanalens patologi for uddannelsessøgende i hoveduddannelsen i patologisk anatomi og cytologi.

Målgruppe:  Uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelse i 2019

Tid                29. - 31. januar 2020                                          

I alt 15 undervisningstimer.

Sted              Patologiafdelingen, Herlev Hospital.

Delkursusleder

 • Lene Buhl Riis, overlæge, ph.d.
 • Patologiafdelingen, Herlev Hospital.
 • Tlf.:            3868 1099
 • e-mail:        lene.buhl.riis@regionh.dk

Lærere på kurset

Stine Sloth, overlæge, Gastroenheden Herlev Hospital
Stephen Hamilton Dutoit, Professor, overlæge Aarhus Universitetshospital
Jane Preuss Hasselby, overlæge, Rigshospitalet
Jill Levin Langhoff, overlæge, Herlev Hospital
Lene Buhl Riis, overlæge, Herlev Hospital
Louise Klarskov, overlæge, Herlev Hospital
Tine Plato Kuhlmann, overlæge Herlev Hospital
Anders Toxværd, overlæge Herlev Hospital

Kursets formål

Formålet med kurset er at give kursisterne en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder, at give kursisterne en oversigt over relevant klassifikation og diagnostiske kriterier samt at give kursisterne et redskab til diagnosticering af sygdomme i gastrointestinalkanalen.

 

Kursets indhold

Der undervises i neoplastiske og ikke-neoplastiske sygdomme inklusiv differentialdiagnostik og klassifikationer i

 • Esophagus
 • Ventrikel
 • Duodenum
 • Tyndtarm
 • Appendix
 • Tyktarm
 • Rectum
 • Anus

 

Mål, der skal opnås i løbet af kurset

Et af de væsentligste mål, som skal opnås i løbet af kurset, er at give kursisterne et redskab til at diagnosticere de almindeligste gastrointestinale sygdomme med en systematisk tilgang til området. Der vil blive lagt speciel vægt på differentialdiagnostikken mellem de forskellige sygdomme. Klassifikationer og graderingssystemer doceres på kurset i det omfang, det findes nødvendigt for forståelse af de øvrige emner.

Det forventes, at kursisterne i forbindelse med kurset opnår kompetencen at diagnosticere de hyppigste sygdomme i gastrointestinalkanalen. 

 

Kursusmateriale

Senest 6 uger inden kursets start vil alt materiale, som skal anvendes til kursusforberedelsen, være tilgængeligt for deltagerne.

Alt kursusmateriale til kurset i gastrointestinal patologi formidles elektronisk via DPAS’s hjemmeside www.danskpatologi.org (Uddannelse/Speciallægeuddannelse/Kurser 2020). Dette materiale består af ca. 15 sygehistorier med tilhørende fotos af mikroskopiske og evt. makroskopiske forandringer af sygdomme i hele organområdet, afspejlende kursets indhold. Kursusmaterialet er omkostningsfrit for kursisterne.

 

Forberedelse

Udover de i det generelle afsnit beskrevne forudsætninger forudsættes et kendskab til de internationalt og nationalt anvendte klassifikationssystemer og publicerede retningslinjer fra bl.a. Dansk esophagus-, cardia- og ventrikelcancer Gruppe (http://www.gicancer.dk) og Dansk Colorektal Cancer Gruppe (http://www.dccg.dk).

Det forventes, at kursisterne har en vis rutine i udskæringsprocedurerne for kolektomi foretaget pga. tumor eller ikke-neoplastisk sygdom samt i makroskopisk undersøgelse af hele gastrointestinalkanalen ved obduktion. Det forventes tillige, at kursisterne har et vist kendskab til mikroskopisk undersøgelse af biopsier fra ventrikel og colon/rectum med henblik på diagnosticering af neoplasier og medicinske sygdomme.

Forud for kurset skal kursisterne gennemgå de cases, der præsenteres på DPAS’s hjemmeside (se ovenfor) og sende en liste med diagnoseforslag, begrundelsen for disse samt relevante differentialdiagnoser til delkursuslederen senest 5 dage før kursusstart. Derudover skal hver kursist forberede fremlæggelse vha. PowerPoint-præsentation af et interessant tilfælde, som de selv har fundet på deres egen afdeling. Til dette forudsættes anvendelse af præparatfotografering og opsætning af en PowerPoint-præsentation, som ligeledes sendes til delkursuslederen senest 5 dage før kursusstart.

 

Kursets metoder

Undervisningen vil overvejende foregå som interaktive forelæsninger. Derudover undervises i vurdering af kolorektal cancer præparater. Herudover anvendes ”egenundervisning”, hvor alle kursister får mulighed for at fremlægge en case fra deres egen afdeling. 

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Som en obligatorisk forberedelse til kurset har kursisternes på forhånd fået stillet en række hjemmeopgaver, som skal besvares/løses med indsendelse af opgaveløsning (hyppigst diagnoseliste) inden en fastsat dato inden kursets start. Dette tydeliggør kursisternes niveau for delkursusleder og -undervisere inden kursets start.

Kursisternes forudsætninger i form af praktisk erfaring med gastrointestinal patologi vil blive vurderet ved en hurtig personlig præsentation i starten af kurset.

 

Kursusledelsens evaluering af kurset

Udover det i det generelle afsnit nævnte gælder flg. for kurset i gastrointestinal patologi: I bedømmelsen indgår en vurdering af de af kursisterne indsendte diagnoseforslag, kursisternes PowerPoint-præsentation, den afsluttende spot-gennemgang, den løbende dialog under kurset og delkursuslederens generelle indtryk af kursisterne.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Se det indledende generelle afsnit.

 

Litteratur

Listen er vejledende og indeholder de større lærebøger, som lærerkollegiet finder bedst på markedet, og hvoraf mindst én af de generelle opslagsbøger og samtlige opslagsbøger om gastrointestinale tumorer bør forefindes på en patologiafdeling, som varetager gastrointestinal patologi. I forbindelse med kursus foreslås litteraturen anvendt ved besvarelse af kursuspræparater, til udarbejdelse af egen case og til generel forberedelse. Gennemlæsning af lærebøgerne er naturligvis ikke en forudsætning for deltagelse i kursus, men et vist kendskab til indholdet vil øge udbyttet af kurset betragteligt.

 

Generelle opslagsbøger om gastrointestinal patologi

Fenoglio-Preiser C et al. (eds.). Gastrointestinal pathology – an atlas and text. Lippincott Williams and Wilkins, 2017.

Odze RD et al. (eds.). Pathology of the gastrointestinal tract. Elsevier 2015.

Morson & Dawson (eds.). Gastrointestinal pathology. Blackwell Publishing, 2013.

 

Opslagsbøger om gastrointestinale tumorer

WHO Classification of Tumours. Digestive System Tumours 2019